Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima predsjednika i četiri člana, koje bira i razrješava Skupština Udruženja.

Članovi Nadzornog odbora Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ

  • Irfan Durmić, predsjednik,

  • Cvjetko Žepinić,član

  • Ilija Bakalar, član

  • mr Bojan Zečević, član

  • prof.  Kadira Močević, član


Zamjenici članova Nadzornog odbora Udruženja BH K CIGRÉ

  • Zlatan Gafić
  • Namik Nuhanović
BHKCIGRE
tttt