BOSANSKOHERCEGOVAČKI KOMITET CIGRÉ– BH K CIGRÉ
CIGRÉ (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) - Međunarodno vijeće za velike elektroenergetske sisteme, sa sjedištem u Parizu, jedna je od vodećih međunarodnih organizacija koja se bavi tehničkim, ekonomskim, organizacionim i regulatornim aspektima elektroenergetskih sistema. Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ - BH K CIGRÉ je dobrovoljno, nevladino udruženje koje je registrovano u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. BH K CIGRÉ je najveća profesionalna organizacija u Bosni i Hercegovini i od 1993. godine je redovni član Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme – CIGRÉ.
Nacionalni komiteti CIGRÉ
BH K CIGRÉ je jedan od 58 nacionalnih komiteta Međunarodnog vijeća za velike elektične sisteme – CIGRÉ, osnovane 1921. godine u Parizu. BH K CIGRÉ je organizacija koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi stručnim i naučnim (znanstvenim) problemima iz područja proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije kao i proizvodnje električne opreme odnosno sveukupnom problematikom elektroenergetskih sistema.
CIGRÉ
U ostvarivanju svojih ciljeva BH K CIGRÉ, naročito razvija razmjenu tehničkih informacija i iskustava te daje inicijative za proučavanje problematike od interesa za elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine i njegovih elemenata. Za postizanje svojih ciljeva BH K CIGRÉ prati i unapređuje razvoj u pojedinim užim područjima svog rada (studijski komiteti), organizira stručne skupove, sudjeluje u radu Međunarodne CIGRÉ, uspostavlja saradnju sa asocijacijama i pojedincima koji su zainteresovani za program rada kojim se bavi.


STUDIJSKI KOMITETI BH K CIGRÉ
Studijski komiteti su osnovni oblik organizovanja i povezivanja članova BH K CIGRÉ. Studijski komiteti proučavaju problematiku određenih područja rada BH K CIGRÉ za vrijeme savjetovanja, simpozijuma ili kolokvija. Aktivnosti BH K CIGRÉ se odvijaju u okviru 16 Studijskih komiteta, koji podstiču razmjenu stručno-naučnih (znanstvenih) saznanja, tehnika i iskustava. U radu Studijskih komiteta sudjeluju izabrani članovi BH K CIGRÉ i drugi priznati stručnjaci i naučnici (znanstvenici) koji su spremni svojim sudjelovanjem doprinositi radu studijskih komiteta.
Referati
Bosanskohercegovački komitet CIGRE je od 1993. do 2017. godine organizovao trinaest savjetovanja, pripremljeno je i objavljeno ukupno 1.554 stručnih i znanstvenih radova.

Tabela


Savjetovanja

Godina

Broj autora/koautora

Ukupno referata

1. Sarajevo

1993

89

65

2. Tuzla

1995

110

86

3. Cazin

1997

149

94

4. Neum

1999

158

106

5. Neum

2001

226

142

6. Neum

2003

236

136

7. Neum

2005

216

121

8. Neum

2007

254

123

9. Neum

2009

196

114

10. Sarajevo

2011

267

114

11. Neum

2013

324

140

12. Neum

2015

411

155

13. Neum

2017

344

158

BHKCIGRE
tttt