Osnovni podaci

Bosanskohercegovački komitet CIGRÉ je najveća profesionalna organizacija u Bosni i Hercegovini i od 1993. godine redovni je član Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme – CIGRÉ Paris. BH K CIGRÉ je organizacija koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi stručnim i naučnim problemima iz područja proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije kao i proizvodnje električne opreme a posebno problematikom elektroenergetskih sistema.

U ostvarivanju svojih ciljeva BH K CIGRÉ naročito razvija razmjenu tehničkih informacija i iskustava te daje inicijative za proučavanje problematike od interesa za elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine i njegovih elemenata. Za postizanje svojih ciljeva BH K CIGRÉ prati i unapređuje razvoj u pojedinim užim područjima svog rada, organizira, sudjeluje u radu, uspostavlja saradnju sa asocijacijama i pojedincima koji su zainteresovani za program rada kojim se bavi BH K CIGRÉ, razvija i unapređuje sistem informisanja i vrši razmjenu informacija, naučne i stručne publikacije iz svog domena rada, osigurava finansijska sredstva potrebna za svoj rad, podstiče i sudjeluje u stručnom osposobljavanju svojih članova.


MEĐUNARODNO VIJEĆE ZA VELIKE ELEKTRIČNE SISTEME BOSANSKOHERCEGOVAČKI KOMITET CIGRÉ
Skraćenica: BH K CIGRÉ

Adresa: 71000 Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 7/4, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 33 227 036; + 387 33 227 037
Fax: + 387 33 227 037
E-mail adresa: cigre@bhkcigre.ba
Internet adresa: www.bhkcigre.ba

ID broj: 4200821190006
PDV broj: 200821190006
Banka: RAIFFEISEN BANK BiH
Račun BH K CIGRE: 161 000 000 215 00 16

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba
tttt