International Conference on Electricity Distribution
Congres International des Reseaux Electriques de Distribution
Bosanskohercegovački komitet

BH K CIRED

Bosanskohercegovački komitet CIRED (BH K CIRED) je vodeća profesionalna organizacija u Bosni i Hercegovini i Odlukom Upravnog komiteta Međunarodnog CIRED u Barceloni, maj 2003. godine, Bosna i Hercegovina je primljena za pridruženog člana. Formiran je CIRED povezni komitet za Bosnu i Hercegovinu, a u okviru STK C6 – Distributivni sistemi i male elektrane BH K CIGRE.

BH K CIRED je organizacija koja se bavi stručnim i naučnim problemima u oblasti elektrodistribucije, gdje se predstavlja najbolja domaća i međunarodna praksa u tehnologiji i upravljanju distribucijom električne energije.

Ciljevi BH K CIRED su: iniciranje stručnih i naučnih aktivnosti u oblasti planiranja, izgradnje i eksploatacije elektrodistributivnih sistema te u oblasti proizvodnje opreme za te sisteme i unapređivanje djelatnosti tehnike distribucije električne energije, na stručnom, naučnom i organizacionom području.

U ostvarivanju svojih ciljeva BH K CIRED razvija razmjenu informacija, znanja i iskustva u oblasti distribucije električne energije na domaćem i međunarodnom planu, između elektrodistributivnih preduzeća, proizvođača opreme za elektrodistribuciju, naučnih instituta, univerziteta, laboratorija, konsultanata i velikih potrošača električne energije.

Za postizanje svojih ciljeva BH K CIRED prati i unapređuje razvoj u pojedinim užim područjima svoga rada (sekcije), organizira skupove, sudjeluje u radu Međunarodne CIRED, uspostavlja saradnju sa asocijacijama i pojedincima koji su zainteresovani za program rad kojim se bavi BH K CIRED, razvija i unapređuje sistem informisanja i vrši razmjenu informacija, osigurava finansijska sredstva potrebna za svoj rad, podstiče i sudjeluje u stručnom osposobljavanju svojih članova.

Kontakt adrese:


MEÐUNARODNA KONFERENCIJA ZA
ELEKTRODISTRIBUCIJU BOSANSKOHERCEGOVAČKI KOMITET CIRED
(BH K CIRED)
 

Predsjednik BH K CIRED: dr Drago Bago, dipl.ing.el.

Sekretarijat

Irfan Durmić, dipl.ing.el.
71000 Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 7/4,
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 227 036, Fax:+387 (33) 227 037
E-mail: cired@bhkcigre.ba,
            cigre@bhkcigre.ba


Kancelarija BH K CIRED u Tuzli

Koordinator: Dr. Tatjana KONJIĆ, dipl.ing.el.
Fakultet elektrotehnike, 75000 Tuzla, Franjevačka 2,
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (35) 259 621, Fax: +387 (35) 259 617
E-mail: konjict@hotmail.com.

 

 

BH K CIGRÉ | Kontakt | ©2013 BH K CIRED