Predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ

Edhem Bičakčić, dipl.ing.el.

Izbran za predsjednika BH K CIGRÉ na vanrednoj skupštini BH K CIGRÉ  održanoj 19.11.2015. godine. Rješenjem br. UP09-07-1-376/16 od 09.06.2016. godine upisan u Registar udruženja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine kao predsjednik udruženja.

Edhem Bičakčić diplomirao je 1974. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Početak karijere u oblasti elektroenergetskog inženjerstva  je u Elektroprivredi BiH. U ovom periodu je autor i koautor studija:

Razvoj visokonaponske mreže električnog sistema Bosne i Hercegovine za period 1981-1990,

- Optimalno korištenje električne snage područja grada Prijedora,

- Program ulaganja u izgradnju 500 MW u Termoelektrani Tuzla i analiza potrošnje u Sloveniji i BiH do 2000. godine,

Elektroenergetska analiza za studiju razvijanja nuklearnih elektrana poslije 2000. godine,

Autor  je više stručnih radova i učesnik  mnogih savjetovanja JUKO CIGRÉ i BH K CIGRÉ.

Nastavak karijere je na mjestu glavnog inženjera za elektroenergetske operacije u GP BOSNA kao i njenom pogonu u Tripoliju u Libiji, kao projekt menadžer za projekte:

Osnovi projekta informacionog sistema «Graming»,

- Javna rasvijeta grada M SALATA i HOMS (Libya),

 

Na funkciju Generalnog direktora Elektroprivrede BiH izabran je 1992. godine. Obavlja funkciju Generalnog direktora Elektroprivrede BiH u kritičnom ratnom i poslijeratnom periodu i zaslužan je za spašavanje kompanije od totalnog uništenja i očuvanja elektroenergetskog sistema.

Značajna postignuća su realizacija projekata:

     - Minimalna racionalizacija potrošnje električne energije bez redukcije,

- Alternativno snadbjevanje opkoljenog grada Sarajeva 35 kV kablom,

- Snabdijevanje goraždanske regije u ratnim uslovima iz malih hidroelektrana,

- Alternativno snadijevanje grada Mostara 110 kV dalekovodom,

- Alternativno snadbjevanje opkoljenog grada Sarajeva 110 kV kablom, kada je ova tehnologija prvi put primijenjena u Bosni i Hercegovini,

- Projekat rekonstrukcije elektroenergetskog sistema POWER I, koji obuhvata punu  rekonstrukciju i revitalizaciju HE Salakovac, HE Grabovica, pojedinih blokova u TE Tuzla i TE Kakanj te visokonaponske i disitributivne mreže.

 

Učesnik je osnivačke Skupštine BH K CIGRÉ  u Sarajevu 1992. godine i vođa delegacije, koja je učlanila  BH K CIGRÉ u CIGRÉ Paris.

U januaru 1996. godine izabran je za predsjednika vlade Federacije BiH, kada su započeti značajni razvojni projekti (rekonstrukcija i povezivanje 400 kV mreže, rekonstrukcija distributivne mreže,  početak izgradnje autpouta,…).  Bio je i Predsjednik parlamentarne delegacije BiH u Vijeću Evrope u Strazburu i član Olimpijskog komiteta BiH.

 

Od 2003. godine osniva privatnu kompaniju BIČAKČIĆ d.o.o. za projektiranje inženjering i konsalting, koja u Bosni i Hercegovini postaje brend u oblasti obnovljivih izvora električne energije. Kompanija “BIČAKČIĆ”, d.o.o. je izgradila 25 malih hidroelektrana i uradila više desetina raznih projekata iz oblasti elektroenergetike.

Mula Mustafe Bašeskije 7/4, 71000 Sarajevo

Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037

Email: cigre@bhkcigre.ba

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba