Preferencijalne teme za 13. savjetovanje BH K CIGRÉ

STK: A1| A2| A3| B1| B2| B3| B4| B5| C1| C2| C3| C4| C5| C6| D1| D2

 

A1 - RotacioniELEKTRIČNI strojevi/MAŠINE

 

1.     Revitalizacija i rekonstrukcija generatora u termo i hidroelektranama.

2.     Uzbudni sistemi i elektromotorni pogoni vlastite potrošnje. Dijagnostika,nadzor rada i održavanje električnih strojeva.

3.     Procjene preostalog životnog vijeka agregata u elektrana u EES BiH,procjene rizika rada „starih agregata“

4.     Izbor parametara novih agregata u EES BiH

5.     Preferencijalne teme SC A1 Međunarodne CIGRÉ.

 

A2– Transformatori

 

1.     Konstruktivna rješenja energetskih transformatora i njihovih komponenti:

a.     specifikacija, konstrukcija, materijali, zahtjevi kod proizvodnje iispitivanja transformatora,

b.    transport transformatora, ugradnja, ispitivanja na mjestu ugradnje,

c.     propisi, standardi i preporuke.

2.    Održavanje transformatora i iskustva iz eksploatacije:

a.    dijagnostika, monitoring, pogonska iskustva, održavanje i informacije izeksploatacije potrebne za strateško upravljanje transformatorima,

b.    unapređenje načina interpretacije podataka i utvrđivanja stanja(slučajevi iz prakse i pozitivna iskustva),

c.    specifikacija, uvezivanje i upravljanje sistema monitoringa radiobezbjeđivanja efikasnog korištenja podataka.

3.     Namotaji transformatora:

a.     projektovanje, proces proizvodnje, izvedbe i primjena različitih tipovanamota, iskustva sa novim izolacionim materijalima,

b.     izvedba namota sa aspekta izdržljivosti na kratak spoj, termičke idielektrične karakteristike,

c.     uticaj starenja i aktivnosti održavanja na karakteristike namotaja.

 

A3 – VISOKONAPONSKA OPREMA

 

1.     Dizajn visokonaponskih aparata i primjena matematskogmodeliranja u njihovom razvoju.

2.    Održavanje, sanacija, retrofit irevitalizacija visokonaponske opreme.

3.     Prenaponi i pogonska iskustva u primjeni MO odvodnikaprenapona.

4.     Primjena polimernih izolatora i njihovo ponašanje ueksploataciji.

5.     Monitoring i dijagnostika stanja visokonaponske opreme.

 

B1– kablOVI

 

1.     Propisi, standardizacija i tipizacija kablova iopreme.

2.     Eksploatacija elektroenergetskih kablova.

3.     Razvoj i nove konstrukcije elektroenergetskihkablova.

4.     Kablovski koridori i urbanističko planiranje.

5.     Elektroenergetski kablovi i zaštita okoline.

6.     Pouzdanost i kvalitet elektroenergetskih kablova.

 

B2 – NADZEMNI VODOVI

 

1.     Pristupi i iskustva u projektovanju, izgradnji i održavanju nadzemnih vodova.

2.     Propisi i standardi kod nadzemnih vodova.

3.     Nove tehnologije i materijali opreme nadalekovodima.

4.     Ekološki aspekti u projektovanju, izgradnji iodržavanju nadzemnih vodova.

5.     Određivanje i usvajanje klimatoloških parametarakod nadzemnih vodova.

6.     Utjecaj atmosferskih prenapona na pouzdan raddalekovoda.

 

B3 – POSTROJENJA

 

1.     Regulativa iz domene projektiranja,izgradnje, održavanja i eksploatacije podstanica.

2.    Simuliranje tranzijentnih stanja na električnimpostrojenjima (postrojenje, gromobran, uzemljenje) – procedure, modeli, alati,eksperimenti.

3.     Upravljanje, održavanje i reparacija podstanica u radnom vijeku

4.     Razvoj i implementacija novih (smart)tehnologija u projektiranju, gradnji, upravljanju i održavanju električnihpostrojenja:

-       Miješana tehnologija projektiranja i novih funkcionalnosti,

-       Utjecaj i dugoročna uptrebljivost protokola (kao IEC 61850) kao osnovnihmeđuveza između primarne i sekundarne opreme,

-      Standardizacija ili inovacija – razmatranja iiskustva.

5.    Okolina

-      Projektiranje i usklađenost s okolinom,

-       Projektiranje i pristup održavanju u ekstremnim uvjetima ambijenta.

6.    Preferencijalne teme SC B3 Međunarodne CIGRÉ.

 

B4 – ISTOSMJERNI VISOKI NAPON (IVN)  I ENERGETSKA ELEKTRONIKA

 

1.     Uređaji energetske elektronike kao izvori smetnji u EES-u.

2.     Razvoj poluprovodničkih komponenti i njihov utjecaj na opremu energetske elektronike.

3.     Sistemi izmjeničnog i istosmjernog besprekidnog napajanja.

4.     Primjena uređaja eneretske elektronike u fleksibilnim naizmjeničnim mrežama (FACTS).

5.     Primjena energetske elektronike u oblasti upravljanih elektromotornih pogona.

 

B5 – Zaštita iautomatika

 

1.     Nove strukture u funkcijama zaštite i automatike EES-a.

2.     Eksploataciona iskustva sa postojećim numerički baziranim zaštitama.

3.     Sistemi mjerenja i kvalitet EES-a.

4.     Zaštita elektromotrnih pogona i rotacionih mašina.

5.     Zaštita i upravljanje u programima elektrotehničkih fakulteta ipermanentnog obrazovanja.

 

C1– razvoj i ekonomija sistema

 

1.    Poboljšanja u EES-u i performansamainfrastrukture primjenom naprednih metodologija upravljanja sredstvima (AssetManagement)

Podteme:

1.1. Starenjeinfrastrukture u EES-u.

1.2. Kvalitetsnabdjevanja električnom energijom (razmjena informacija sa korisnicima vezanoza kvalitet snabdjevanja, estimacija stanja isporuke, analize pouzdanosti,finansijske analize...).

1.3. Povećanjeučešća/penetracije obnovljivih izvora energije (OIE).

Upravljanje sredstvima uključuje:

• održivost ulaganja;

• planiranje razvojaEES-a;

• upravljanje rizikom;

• uticaj na poslovnevrijednosti;

• određivanjeprioriteta investicija;

• izazovi (troškovibalansiranja, rizici, izvedbe).

2.     Nova sistemska rješenja i tehnike planiranja.

Podteme:

2.1. Fleksibilnost proizvodnje, opterećenja i mrežnainfrastruktura koja će omogućiti povećano učešće OIE.

2.2. Razvoj elektroenergetskih sistema u supermreže.

2.3. Promjena tehnologije - nove tehnologije.

3.     Osiguranje investicija u prenosne mreže sa povećanjem učešća obnovljivihizvora energije.

Podteme:

3.1. Tehničke mogućnosti za povećani razvoj OIE.

3.2. Novi pristupi u planiranju mreže za boljuintegraciju OIE.

3.3. Mogućnosti HVDC tehnologija za osiguranjerazvoja OIE.

3.4. Ekonomski i regulatorni mehanizmi za povećanjeučešća OIE u cilju privlačenja investitora (alokacija dobiti, procjenadruštvene koristi...).

4.    Statičke i dinamičke performanse EES-a i metodeza njihovo poboljšanje.

5.    Analiza naponsko – reaktivnih prilika iprimjena mjera za njihovo poboljšanje.
Podteme:

5.1. Regulacijanapona i određivanje potrebne rezerve reaktivne snage u cilju poboljšanjanaponsko – reaktivnih prilika.

5.2. Optimalnoplaniranje novih izvora reaktivne snage u cilju poboljšanja naponsko- rektivnihprilika.

5.3. Uticajderegulacije i konkurentskog tržišta na rješavanje naponsko-rektivnih problema.

 

C2– UPRAVLJANJE I Pogon Sistema

 

1.     Pogon i vođenje sistema u uslovima velikih sistemskih poremećaja:

a.     detekcija i rano otkrivanje potencijalnih poremećaja

b.     pogon sistema u uslovima smanjenih marginasigurnosti

c.    izolacija poremećaja i strategija u normalizaciji prilika u ostalomdijelu sistema

2.    Regulacija frekvencije i napona, modeli optimizacije, pomoćne i sistemskeusluge, kvaliteta električne energije, stabilnost elektroenergetskog sistema

3.     Novi aspekti upravljanja održavanjem:

a.     preventivno i korektivno održavanje

b.     troškovno/profitno bazirano održavanje i održavanje bazirano na riziku

4.     Savremena tehnička rješenja u centrima upravljanja, novi zahtjevi naosoblje i trening ciljevi

5.     Aktuelna problematika pogona i vođenjaelektroenergetskog sistema BiH.

 

C3 – SISTEM I OKOLINA

 

1.     Obaveze zaštite okoliša / životne sredine u okviru izrade Strategijerazvoja energetskog sektora Bosne i Hercegovine i implementacije Ugovora oenergetskoj zajednici;

2.    Administrativne barijere zaenergetski, odnosno održivi razvoj Bosne i Hercegovine koje su posljedice(ne)usaglašenih sektorskih propisa, planova, zahtjeva i stručnih stavova;

3.    BAT – najbolje raspoložive tehnike imjere ublažavanja negativnih utjecaja na okoliš;

4.    Kompenzacijska politika u okvirurazvoja energetskog sektora;

5.    Utjecaj i doprinos obnovljivih izvoraenergije i energetske efikasnosti u kontekstu zaštiti okoliša;

6.    Utjecaj prenosnog i distributivnogsistema na okoliš i zdravlje stanovništva;

7.     Procjena rizika za okoliš, njegovo vrednovanje i mjere adaptacije.

 

C4 – TEHNIČKA SVOJSTVA SISTEMA

 

1.     Prenaponska zaštita u visokonaponskim mrežama u svijetlu novih saznanja o atmosferskim pražnjenjima. Uvođenje novih tehnologija u registrovanje, mjerenje izaštitu istih.

2.    Kvalitet električne energije.

3.     Sigurnost rada vjetroelektrana i njihova zaštita od atmosferskih pražnjenja, posljedice i način riješavanja istih.

4.     Poremećaji u mreži visokog i srednjeg napona koji mogu nastati djelovanjem atmosferskih pražnjenja, kao i uticajem rada značajnih potrošača na iste.

5.     Visokonaponska ispitivanja opreme.

6.     Koordinacija izolacije u električnim mrežama kao i lociranje izvora naprezanja.

7.     Elektromagnetska kompatibilnost u elektroenergetskomsistemu.

8.     Uticaj vodova i postrojenja visokog napona na okruženja.

 

C5 – TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

1.     Tržište električne energije u BiH i regionu (tržišni modeli,institucije, karakteristike, regulativa, pristup, Energetska zajednicajugoistočne Evrope, regionalne inicijative,…).

2.     Stečena iskustva i načini organizovanja tržišta električne energije.Iskustva postojećih različitih tipova tržišta, institucionalni izazovi,tehnički izazovi, ekonomski izazovi i ograničenja vezana za integraciju tržišta(politička, geografska, ekonomska itd.).

3.    Sadašnje stanje ibuduće tendencije u strategiji finansijskih rizika koji su vezani za energetsketransakcije u modelima novih sektora elektroenergetike. Metode zaupravljanje rizikom.

4.    Kupci i proizvođači električne energije naliberalizovanom tržištu (organizacija, optimalni portfolio, snabdjevači,kvalifikovani kupci, prekogranični kapaciteti,...).

5.    Tehnike i alati koji se koriste na tržištuelektrične energije (predviđanje cijene električne energije na liberalizovanomtržištu, risk management, predviđanje potrošnje, standardni produkti,tarife,...).

6.    Tržište i obnovljivi izvori električne energije(priključenje, beneficije, uticaj elektrana koje koriste obnovljive izvoreelektrične energije na rad sistema,...).

7.    Korelacija tržišta električne energije sadrugim tržištima (ugalj, gas,...).

 

C6 - DISTRIBUTIVNI SISTEMI I MALE ELEKTRANE

 

1.     Planiranje distribucijskog sistema, planovi razvoja i izgradnjedistribucijskih mreža.

2.     Monitoring, pogon, vođenje, održavanje i planiranje u aktivnimdistribucijskim mrežama.

3.     Distribuirani generatori (mini, mikro, male i srednje proizvodne jedinice).

4.     Kogeneracijska postrojenja.

5.     Pametne mreže (Smart Grids).

6.     Pametna mjerenja (AMR/AMM sustavi).

7.     Integracija električnih vozila (EV)u elektroenergetski sustav.

8.     Sustavi za pohranjivanje električne energije (Electrical Energy Storage Systems).

9.     Upravljanje opterećenjem (Demand SideResponse).

10.   Elektromagnetna kompatibilnost.

11.   Energetska učinkovitost (aspekti distributera za učinkovito korištenjeelektrične energije).

12.   Metode za prognoziranje opterećenja, potrošnje i proizvodnje električneenergije u distribucijskom sustavu.

13.   Zakonska regulativa u oblasti obnovljivih izvora energije.

14.   Ostale aktualne teme.

 

D1 – MATERIJALI I  NOVE  TEHNOLOGIJE

 

1.     Materijali visokih performansi i novi materijali za otežane uvjete rada (nano materijali,supravodljivi materijali, bioelektrici, materijali podobni s ekološkog aspekta i dr.).

2.     Pitanja vezana za izbor materijala u novim tehnologijama.

3.     Primjena supravodljivosti u elektroenergetici.

4.     Problem “green house” efekta izazvan isticanjem SF6 plina.

5.     Mjerenje parcijalnih pražnjenja pomoću nekonvencionalnih sistema.

6.     Rad pod naponom –primjena i efekti.

 

D2 – INFORMACIJSKI SISTEMI I TELEKOMUNIKACIJE

 

1.     Unapređenje korištenja informatičkih tehnologija (IT) u radu ifunkcioniranju elektroenergetskih kompanija-subjekata (IT trendovi i aspekti,integracija i primjena u novom dereguliranom okruženju, IT security pristupi,pouzdanost informacionog sistema u kontekstu primjene novih koncepata:virtualizacija, disaster recovery, cloud servisi,...).

2.     Smart Grid koncepti i trendovi.

3.     Big data koncept i tehnološka rješenja.

4.     Funkcije–aplikacije SCADA/EMS/DMS sistema u vođenju i upravljanju EES-a.

5.     GIS (Geografski Informacioni Sistemi) tehnologije i njihova uloga i podrškau radu elektroenergetskih kompanija-subjekata.

6.     Razvoj i potencijali telekomunikacijskih resursa elektroenergetskihkompanija-subjekata (nove tehnologije i rješenja), mobilne aplikacije,korištenje javne ili privatne komunikacione infrastrukture.

7.     Područje standardizacije i novih standarda u području sistema za vođenje iupravljanje EES-om i pripadajućih telekomunikacija.

 

 

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba