BOSANSKOHERCEGOVAČKI KOMITET CIGRÉ– BH K CIGRÉ
CIGRÉ (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) - Međunarodno vijeće za velike elektroenergetske sisteme, sa sjedištem u Parizu, jedna je od vodećih međunarodnih organizacija koja se bavi tehničkim, ekonomskim, organizacionim i regulatornim aspektima elektroenergetskih sistema.Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRÉ - BH K CIGRÉ je dobrovoljno, nevladino udruženje koje je registrovano u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. BH K CIGRÉ je najveća profesionalna organizacija u Bosni i Hercegovini i od 1993. godine je redovni član Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme – CIGRÉ.
Nacionalni komiteti CIGRÉ
BH K CIGRÉ je jedan od 58 nacionalnih komiteta Medunarodnog vijeca za velike električne sisteme – CIGRÉ, osnovane 1921. godine u Parizu.BH K CIGRÉ je organizacija koja se na domacem i medunarodnom planu bavi strucnim i naucnim (znanstvenim) problemima iz podrucja proizvodnje, prenosa i distribucije elektricne energije kao i proizvodnje elektricne opreme odnosno sveukupnom problematikom elektroenergetskih sistema.
CIGRÉ
U ostvarivanju svojih ciljeva BH K CIGRÉ, narocito razvija razmjenu tehnickih informacija i iskustava te daje inicijative za proucavanje problematike od interesa za elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine i njegovih elemenata. Za postizanje svojih ciljeva BH K CIGRÉ prati i unapreduje razvoj u pojedinim užim podrucjima svog rada (studijski komiteti), organizira strucne skupove, sudjeluje u radu CIGRÉ Pariz, uspostavlja saradnju sa asocijacijama i pojedincima koji su zainteresovani za program rada kojim se bavi.


STUDIJSKI KOMITETIBH K CIGRÉ
Studijski komiteti su osnovni oblik organizovanja i povezivanja clanova BH K CIGRÉ. Studijski komiteti proucavaju problematiku odredenih podrucja rada BH K CIGRÉza vrijeme savjetovanja, simpozijuma ili kolokvija. Aktivnosti BH K CIGRÉ se odvijaju u okviru 16 Studijskih komiteta, koji podsticu razmjenu strucno-naucnih (znanstvenih) saznanja, tehnika i iskustava. U radu Studijskih komiteta sudjeluju izabrani clanovi BH K CIGRÉ i drugi priznati strucnjaci i naucnici (znanstvenici) koji su spremni svojim sudjelovanjem doprinositi radu studijskih komiteta.

Organizacija Studijskih komiteta u BH K CIGRÉ
Broj Studijskih komiteta i sadržaj njihovog rada slijedi organizaciju studijskih komiteta CIGRÉ- Paris, kako slijedi:

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba