Časopis “Bosanskohercegovačka elektrotehnika”

Broj 10 Broj 11 Broj 9 Broj 8 Broj 7 Broj 6 Broj 5 Broj 4 Broj 3 Broj 2 Broj 1

BOSANSKOHERCEGOVAČKA ELEKTROTEHNIKA 7

Sedmi broj, 2013, objavljuje 10 članaka:

Dejan Bešlija, Mirsad Kapetanović, Sead Delić, Almir Ahmethodžić
PRORAČUN STACIONARNOG ISTICANJA SF6 GASA KROZ MLAZNICU 420 kV PREKIDAČA I RASPODJELE ELEKTRIČNOG POLJA
Posebna pažnja kod prekidanja struje se posvećuje procesima u blizini strujne nule, tzv. području interakcije, koje određuje performanse prekidača. Veličine od interesa u ovom intervalu su raspodjela temperature, gustine i pritiska, brzine i masenog protoka duž ose električnog luka, kao i raspodjela električnog naprezanja u međukontaktnom prostoru. U radu su pomoću programa ANSYS FLUENT izvršeni proračuni stacionarnog isticanja SF6 gasa kroz mlaznicu u trenutku strujne nule na primjeru mlaznice 420 kV prekidača, za različita trajanja električnog luka. Rezultati proračuna su iskorišteni za uočavanje mogućnosti unapređenja modela isticanja SF6 gasa korištenog u programu za računarsku simulaciju rada visokonaponskog (VN) prekidača. Proračun raspodjele električnog polja u programu CEDRAT Flux2D na primjeru istog 420kV prekidača je korišten da se procijeni vrijednost probojnog napona u strujnoj nuli.
Armin Hajdarović, Mirsad Kapetanović, Sead Delić, Mahir Muratović
ANALIZA PROMJENE PRITISKA SF6 GASA DUŽ MLAZNICE REALNOG VISOKONAPONSKOG SF6 PREKIDAČA
Prekidna moć SF6 prekidača određena je sposobnošću gašenja električnog luka i uspostavljanjem dielektrične čvrstoće nakon gašenja luka. Pritisak gasa i protok gasa kroz mlaznicu igraju važnu ulogu u procesu gorenja i gašenja luka u prekidaču. Zbog toga je analiza pritiska duž mlaznice visokonaponskog (VN) SF6 prekidača bitna za istraživače i konstruktore VN prekidača. Ona predstavlja veoma koristan alat u optimizaciji konstrukcije, poboljšanju karakteristika i povećanju prekidne moći prekidača. Određivanje raspodjele pritiska duž mlaznice VN SF6 prekidača veoma je izazovan inženjerski problem. U ovom radu, na osnovu mjerenja pritiska u ulaznom dijelu, grlu i izlaznom dijelu mlaznice realnog 252 kV VN SF6 prekidača tipa puffer, te poznatih pozicija senzora, nacrtana je raspodjela pritiska duž mlaznice prekidača u strujnoj nuli. Zatim je urađen proračun raspodjele pritiska duž iste mlaznice u programu ANSYS FLUENT, te izvršena uporedna analiza. Ulazni podaci za proračun u ANSYS FLUENT-u dobijeni su korištenjem EnergoBosovog programa za računarsku simulaciju rada VN SF6 prekidača.
Prilikom projektovanja nadzemnih vodova često je potrebno izračunati ugib voda u nekoj tački koja se razlikuje od sredine raspona. Za rješavanje tog zadatka koristi se jednačina ugiba pomoću koje se izračunava ugib provodnika u proizvoljnoj tački raspona. Ovaj rad prikazuje sveobuhvatnu analizu kvadratne jednačine za ugib koja se zasniva na zadanom najvećem ugibu parabole u ravnom rasponu. Zasebno su diskutirani ravni i kosi rasponi. Dobiveni rezultati pokazuju važne karakteristike kvadratne jednačine za ugib. Za raspone koji ne prelaze 400 metara uglavnom se koristi proračun prema modelu parabole, dok se za veće raspone preporučuje model lančanice.
Energija Sunca je osnovni pokretač svih klimatskih i životnih ciklusa na Zemlji, neiscrpna je i može se koristiti u svim zemljama svijeta. Sunčeva energija se na više načina može pretvoriti u električnu energiju, a najjednostavnija je izravna pretvorba pomoću fotonaponskih (solarnih) ćelija. U radu su predstavljene osnove fotonaponske tehnologije, vrste i način povezivanja fotonaponskih sistema na distributivnu mrežu, te važnost i uloga fotonaponskih sistema u elektroenergetskom sektoru. Također je predstavljena i prva fotonaponska elektrana spojena na distributivnu elektroenergetsku mrežu Bosne i Hercegovine.
Razvoj koncepta pametnih mreža (smart grids), pojava distribuiranih izvora električne energije i sve veći stepen zastupljenosti potrošača s elementima energetske elektronike, predstavljaju realnost savremenog elektrodistributivnog sistema. U fokusu ovog rada je analiza faktora ukupne harmonijske distorzije struje (THDI) uzrokovane jednovremenim radom proizvoljno velike grupe računara. Poznavanje ovog faktora je vrlo važno i njegovim poređenjem s relevantnim standardima dobija se informacija o potencijalu grupe računara u smislu generisanja viših harmonika i mogućnosti uticaja na naponske prilike u mreži. Na osnovu sprovedenih mjerenja na dvije mjerne lokacije i simulacija, utvrđena je zakonitost promjene ovog faktora s povećanjem broja priključenih računara u grupi. Takođe, metodom najmanjih kvadrata razvijen je matematički model faktora THDI, koji uključuje najvažnije uticajne varijable.
Najveći problemi s kojima se susreću korisnici GIS-a vezani su s kvalitetom podataka. Pri tome se primarno misli na model korištenih podataka, njihovu tačnost i mogućnost višestrukog korištenja i razmjene. U radu su predstavljeni osnovni principi kreiranja odgovarajućeg modela podataka za elemente niskonaponske distributivne mreže koji su u skladu sa ISO 19100 i OGC standardima. U tu svrhu izvršena je analiza trenutnog načina korištenja raspoloživih podataka, dato objašnjenje dostupnih i korištenih standarda, objašnjena važnost korištenja metapodataka (eng. metadata), te predložena mogućnost daljnjeg unaprijeđenja poslovanja distributivnih preduzeća upotrebom adekvatnih modela podataka.
Merim Džizić, Smajo Bišanović, Mensur Hajro
REGIONALNA INTEGRACIJA BALANSNIH TRŽIŠTA
Prekogranična razmjena regulacionih kapaciteta i razmjena balansne energije između operatora sistema sastavni su dio opredjeljenja unutar trećeg energetskog paketa o stvaranju jedinstvenog europskog tržišta električne energije. U ovom radu analizirani su aspekti organizovanja prekograničnih balansnih tržišta u smislu dijeljenja resursa, angažovanja resursa i poravnanja na balansnom tržištu između operatora sistema. Također, analizirana je pozicija regulacionog područja Bosne i Hercegovine u odnosu namogućnost za integraciju unutar njenog bližeg okruženja.
U radu je ukratko opisano postrojenje mlina cementa, te je postavljen matematički model asinhronog dvokaveznog motora koji se najčešće koristi za direktno pokretanje mlinova u industriji cementa. Osnovni razlog za njihovu primjenu je to što mogu postići relativno veliki polazni moment pri maloj struji pokretanja. Na bazi kreiranog računarskog programa za konkretne podatke o asinhronim dvokaveznim motorima, iz Tvornice cementa Kakanj, urađena simulacija pokretanja. Razvijeni matematički i računarski alati omogućavaju uspostavljanje određenih kriterijuma za izbor vrste pogonskog motora i ostalih komponenti elektromotornih pogona (EMP) mlinova u industriji cementa.
Kod tračnih transportera koji se pogone trofaznim asinhronim kliznokolutnim motorima za regulaciju brzine transportera (pogonskih motora), tehnički opravdano rješenje je primjena podsinhrone kaskade konstantnog momenta sa statičkim pretvaračem i transformatorom za vraćanje energije u mrežu. U radu je izvršena simulacija u programskom paketu Matlab/Simulink rada podsinhrone diodnotiristorske kaskade za regulaciju brzine EMP tračnog transportera. Za konkretne podatke jednomotornog 6kV pogona tračnog transportera ova simulacija pokazuje kako promjena ugla upravljanja tiristora u invertorskom dijelu utiče na brzinu EMP.
Enes Džihić, Vlado Madžarević
TEMPERATURNO POLJE TOPIONIČKOG AGREGATA
Primjenom savremenih programskih alata MATLAB, MAGMASOFT kao i numeričkim proračunom temperaturnog polja ovim radom se pokazalo da se može dobiti vjerodostojna slika temperaturnog polja topiničkog agregata. Proračun je vršen 2D i 3D metodom konačnih elemenata u stacionarnom režimu. Za primjer proračuna i analize uzet je topionički agregat – „peć sa plivajućom troskom“, koja služi za proizvodnju visokokvalitetnih čelika. Proračunom dobijena slika za temperaturno polje omogućuva pravljenje različitih analiza temperaturnog opterećenja svih elemenata peći. To dalje znači, da je moguće optimalno konstruisanje peći u cilju poboljšanja njenih energetskih karakteristika u svrhu postizanja najekonomičnijeg rada. Ustanovljeno je da je kristalizator peći sa plivajućom troskom izložen najvećim temperaturnim opterećenjima, tako da je ovom konstrukcionom elementu peći potrebno posvetiti pažnju s aspekta njegove konstrukcije i organizacije hlađenja. Sličan metodološki pristup može se primijeniti i za druge topioničke agregate i vršiti kvalitetna analiza.

Vezani članci ...

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba