Časopis “Bosanskohercegovačka elektrotehnika”

Broj 10 Broj 11 Broj 9 Broj 8 Broj 7 Broj 6 Broj 5 Broj 4 Broj 3 Broj 2 Broj 1

BOSANSKOHERCEGOVAČKA ELEKTROTEHNIKA 6

Šesti broj, godište 2012, objavljuje 10 članaka:

Bosna i Hercegovina zaostaje u razvoju tržišta električne energije. Još uvijek nije učinjen napredak koji bi omogućio uspostavu funkcionalnijeg i transparentnijeg tržišta nego što je ono danas. Maloprodajno tržište i ne postoji jer svi kupci izuzev jednog se snabdijevaju po regulisanim cijenama. Zastoj u prestrukturiranju sektora omogućio je da tri državne elektroprivredne kompanije imaju dominantnu ulogu na tržištu i ekskluzivitet u snabdijevanju kupaca na svojim konzumnim područjima. Tokom 2010. i početkom 2011. godine pokrenute su određene inicijative da se stanje popravi.
Varijacije napona u elektroenergetskim sistemima (EES-a) su izazvane promjenama tokova aktivnih i reaktivnih snaga usljed promjene potreba potrošača, promjene topologije mreže i promjene raspodjele opterećenja na generatorima. U radu se daje prikaz veličina i trajanja previsokih napona u elektroenergetskom sistemu BiH u periodu od 01.01. do 30.06.2010. godine. Također je prezentirana analiza uzroka pojave previsokih (nedozvoljenih) napona u elektroenergetskom sistemu BiH i analiza raspoloživih dispečerskih akcija za sprečavanje istih.
Rad predstavlja model konvencionalnih strujnih transformatora, uključujući i onih sa zračnim zazorom. Matematski model i odgovarajući računarski program u programskom jeziku MATLAB su definisani uvažavajući odgovarajuću zamjensku shemu i način predstavljanja magnetnih odnosa u jezgru transformatora zasnovan na nelinearnom vladanju feromagnetika u skladu s teorijom feromagnetnog histerezisa koju su uspostavili Jiles i Atherton. Predstavljeni su i odgovarajući proračuni.
Lejla Ahmethodžić, Osman Mušić, Nijaz Hadžimejlić
UPRAVLJANJE INVERTORA PRIMJENOM REALNOG KLIZNOG REŽIMA
U ovom radu opisano je rješenje upravljanja pretvarača istosmjerno-naizmjenično kod kojeg se za upravljanje ulaznog napona koristi zakon upravljanja zasnovan na primjeni kliznog režima. Pretvarač je puni most koji radi kao pretvarač za sniženje napona - Buck pretvarač. Struktura pretvarača omogućava s jedne strane da se u njemu ostvari klizni režim i s druge strane da se informacija o izvodu izlaznog napona dobije mjerenjem struje kondenzatora u ulaznom filtru. Uvođenje kliznog režima omogućava da se ostvare veoma dobre performanse pretvarača - brz odziv bez preskoka, mala osjetljivost na promjenu parametara pretvarača, potiskivanje uticaja promjena ulaznog napona na izlazni napon i mali uticaj promjene izlaznog opterećenja na izlazni napon. Struktura regulatora je jednostavna, a njegova hardverska implementacija je lagana. U radu su opisani osnovni koraci u izboru elemenata regulatora i pretvarača. Eksperimentalni rezultati dobijeni na pretvaraču snage 300 W pokazuju dobro slaganje sa rezultatima simulacije i teoretskim predviđanjima.
Adnan Mujezinović, Alija Muharemović, Aida Muharemović
ALGORITAM ZA ANALIZU SLOŽENIH UZEMLJIVAČKIH SISTEMA
Proračun otpora rasprostiranja složenih uzemljivača visokonaponskih transformatorskih stanica, te definiranje raspodjele potencijala na površini tla predstavlja jednu od najsloženijih faza izrade projektne dokumentacije. Ovi proračuni se izvode u cilju određivanja vrijednosti napona koraka i dodira na cijeloj površini lokacije transformatorske stanice. U ovom radu predstavljen je numerički algoritam za proračun parametara uzemljivača. Uz pomoć softverskog paketa Matlab izvršen je proračun otpora rasprostiranja i raspodjele potencijala uzemljivača transformatorske stanice 10(20)/0.4 kV.
Glavna uloga uzemljenja jeste da odvede struje kvara u zemlju, te da unutar elektroenergetskog postrojenja obezbijedi sigurnost osoblju i opremi za vrijeme kvarova u sistemu. Odvođenje struje sa uzemljivača rezultira nastankom strujnog polja u njegovoj blizini. Postavljanje podzemnih metalnih objekata u zoni utjecaja strujnog polja uzemljivača po pravilu dovodi do iznošenja potencijala. U radu je sa posebnom pažnjom analizirana problematika iznošenja potencijala preko čeličnih cjevovoda koji su ukopani u blizini uzemljivača trafostanica. Analize su provedene na primjerima jednoslojnog i dvoslojnog tla.
Pri projektovanju nadzemnih elektroenergetskih vodova koristi se proračun parabole ili proračun lančanice, tj. hiperboličke funkcije kosinusa. Znamo da je kriva voda u biti lančanica ali u praksi vrlo često biva aproksimirana parabolom u cilju znatnog pojednostavljenja kompletnog proračuna. Za raspone do oko 400 metara proračun na principu parabole je sasvim prihvatljiv, dok se za raspone preko 400 metara ne preporučuje. U ovom radu su navedene osnovne razlike između parabole i lančanice. Jedna od najbitnijih razlika je prisutna u kosom rasponu. Predmet ovog rada je matematička prezentacija te razlike. Matematički pristup je prilagođen elektroinžinjerima i projektantima nadzemnih elektroenergetskih vodova.
U ovom radu je obrađen problem upravljanja energijom velikih razmjera (eng. Large Scale Energy Management - LSEM), sa dva tipa elektrana (termalne i nuklearne). Elektrane prvog tipa mogu istovremeno proizvoditi energiju i snabdijevati se gorivom. Elektrane drugog tipa su nuklearne elektrane koje se s vremena na vrijeme moraju isključiti radi snabdijevanja gorivom i održavanja. LSEM je problem optimizacije proizvodnje elektrana oba tipa i raspoređivanja prekida u radu nuklearnih elektrana s ciljem postizanja minimalnih troškova proizvodnje. Predstavljena je heuristika zasnovana na tehnici lokalne pretrage (eng. Local Search - LS) i uslovnom programiranju (eng. Constraints Satisfaction Programming - CSP). Predstavljeni su i rezultati za neke realne instance problema.
Referat prikazuje status uvođenja AMM (Advanced Meter Management) sistema u JP Elektroprivreda BiH, kao i prikaz tehničkih rješenja koja se koriste u realizaciji sistema. Detaljnije su opisana komunikaciona rješenja bazirana na vlastitoj komunikacionoj infrastrukturi (Distribution Line Carrier - DLC, optički pristup, radiopristup), kao i rješenja koja se oslanjaju na resurse javnih telekom operatora (General Packet Radio Service - GPRS). Prezentirani su i dostignuti parametri kvaliteta komunikacionih servisa. Zaključno je dat prijedlog za uvođenje novih koncepata koji bi kroz tehnološka poboljšanja omogućili evoluciju AMM sistema u 'pametni' sistem mjerenja, te punu upotrebljivost podataka sa mjernih mjesta.
Suada Penava, Vinko Bošnjak, Ivo Divković, Elvisa Bećirović, Jasmina Karadža, Senada Jahić, Dženana Malkočević, Ahmed Mutapčić, Adnan Memić, Dževad Hamidović, Alis Čolaković
PAMETNA MJERENJA U ELEKTRODISTRIBUTIVNOM SISTEMU JP ELEKTROPRIVREDA BiH – SADAŠNJE STANJE I PERSPEKTIVE
Kao posljedica rastuće pažnje koja se posvećuje pitanju racionalnog korištenja energije, mjerenje električne energije u elektroprivrednim preduzećima postaje sve važnija aktivnost. To je ujedno i oblast koju karakterizira sve intenzivnija primjena savremenih tehnologija gdje se prije svega misli na različita rješenja iz domena tzv. pametnih mjerenja. Pomenuta kretanja ne mogu zaobići ni elektroprivredne kompanije iz našeg okruženja tako da i one počinju bilježiti prve korake u izgradnji odgovarajuće infrastrukture za pametno mjerenje električne energije. Ovaj referat daje kratak osvrt na dostignuti nivo u uvođenju sistema pametnih mjerenja u elektrodistributivnom sistemu JP Elektroprivreda BiH, te sa kritičkog aspekta analizira perspektivu njegovog daljeg razvoja i dinamiku implementacije.

Vezani članci ...

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba