Časopis “Bosanskohercegovačka elektrotehnika”

Broj 10 Broj 11 Broj 9 Broj 8 Broj 7 Broj 6 Broj 5 Broj 4 Broj 3 Broj 2 Broj 1

BOSANSKOHERCEGOVAČKA ELEKTROTEHNIKA 3

Treći broj, 1998/1999, objavljuje 14 članaka:

Poslije završetka ratnih djejstava elektroenergetski sistem (EES) Bosne i Hercegovine nalazi se u specifičnoj situaciji. Do rata konzistentno razvijana proizvodnja i prenos sa potrošnjom električne energije, u poslijeratnim novonastalim teritorijalnim i organizacionim uslovima, uključujući i drastično smanjenje potreba konzuma i starenje objekata, privatizaciju i otvoreni pristup tržištu električne energije, elektroenergetski sistem u narednom periodu naći će se u novim uslovima. Cilj referata je da savremene pristupe u planiranju elektroenergetskih sistema, posebno prenosne mreže, projektuje na aktuelne uslove u kojima će se nalaziti elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine.
Zadovoljenje energetskih potreba nameće se kao osnovni preduslov razvoja savremenog svijeta. Energija, kao ”krv civilizacije”, postaje danas bitna odrednica geostrateških odnosa, pa se predviđanju i planiranju njene potrošnje pridaje sve veći značaj. Električna energija, zbog svojih aplikativnih prednosti u odnosu na ostale energente, uzima sve veće učešće u finalnoj potrošnji. Cilj ovog referata je da prikaže najnovija predviđanja potrošnje električne energije u svijetu sa osvrtom na prognoze koje su aktuelne za potrošnju električne energije u Bosni i Hercegovini.
R. Joullie, L. Pargamin, S. de Tourreil Sediver
COMPOSITE INSULATORS DESIGN, SERVICE, EXPERIENCE ON NEW PRODUCTS
Kompozitni izolatori počeli su se koristiti u ranim sedamdesetim godinama, posebice u Sjevernoj Americi, gdje su postojali ozbiljni problemi s vandalizmom. Prijelaz na kompozitne izolatore nije bio potpun iz razloga što su neki problemi, kao što je to bio problem krhkog prijeloma, utjecali na pouzdanost nekih vrsta ovih izolatora. Neki korisnici, posebice u Europi, imali su utisak da se kompozitni izolatori, kad su u pitanju njihove dugoročne performanse, moraju još dokazivati.
SEDIVER je bio jedan od prvih proizvođača izolatora koji je razvio kompozitne izolatore i do danas je stekao pogonsko iskustvo koje traje dulje od dvadeset godina, posebice u slučajevima kad su ovi izolatori bili izloženi ekstremnim pogonskim uvjetima [2, 3]. Nakon rane razvojne faze slijedilo je optimiranje dizajna izolatora i poboljšanje procesa njihove proizvodnje. Istodobno, sveobuhvatno testiranje ovih novih izolatora imalo je za rezultat potpuno razumijevanje njihovih dugotrajnih električkih i mehaničkih karakteristika. Istraživački rad u ovoj oblasti omogućio je razvoj i drugih proizvoda koji koriste slične tehnologije. To su: odvodnici prenapona za distributivne sisteme; odvodnici prenapona za prijenosne sisteme; šuplji izolatori za električne aparate.
Izolatori predstavljaju jedan od bitnih dijelova VN električkih sistema. Približne godišnje investicije za kupovinu izolatora iznose milijardu i šestotinahiljada američkih dolara, od čega se polovica odnosi na izolatore za prijenosne sisteme.
Dok je ovaj trošak samo mali dio ukupne cijene prijenosne linije, loše performanse izolatora jasno koštaju mnogo više kad je u pitanju sveukupni sistem. Zbog toga je prijeko potrebno izabrati pravi tip izolatora. Danas su nam na raspolaganju informacije o pogonskim iskustvima s različitim vrstama izolatora. U posljednjim godinama objavljene su usporedne procjene (uglavnom bazirane na podacima što ih je objavila CIGRE [1, 2]) ponašanja izolatora za prijenosne linije.
Zaključci ovih procjena su veoma jasni i pokazuju da su performanse dugih štapnih porculanskih izolatora superiornije od onih što ih imaju kompozitni štapni izolatori, koji su bolji od staklenih kapastih izolatora, a ovi opet bolji od kapastih porculanskih izolatora. Ovaj očigledno, tehnički, ekonomski i u pogledu pouzdanosti bolji izolator praktički eliminira potrebe za održavanjem i pregledima, kao i za postojanjem skladišta rezervnih dijelova.
Bez obzira na sve ove prednosti, količina prodatih dugih štapnih izolatora ne odgovara očitim pogodnostima što ih oni donose.
U ovom radu razmotrićemo tehničke razloge što stoje iza razlika u tehničkom i ekonomskom ponašanju.
Kompozitni izolatori su u eksploataciji više od trideset godina. Tokom ovog vremena razvijeni su i ispitani različiti materijali, dizajni i procesi proizvodnje. Za postizanje očekivanih performansi i duge životne dobi kompozitnih izolatora prijeko je potrebno, međutim, definirati neke kriterije dizajna. U ovom radu opisano je stanje glede dizajna i materijala u modernoj tehnologiji kompozitnih izolatora. Dat je također i pregled svjetskih pogonskih iskustava. Ovaj rad bavi se također i ekonomskim prednostima kompozitnih izolatora.
Prikazana je primjena odvodnika prenapona u dizajniranju kompaktiranih prijenosnih linija. Dizajn kompaktirane linije ostvaren je primjenom kompozitnih potpornih izolatora. Opisan je softverski paket korišćen za dizajniranje optimalne sheme instaliranja odvodnika. Analizirane su performanse kompaktiranih 123 kV linija sa i bez zemljovodnog užeta.
Moderni kompozitni izolatori značajno se međusobno razlikuju glede procesa proizvodnje, koji je u uskoj svezi s njihovim dizajnom. Kompozitni izolatori su u pogonu izloženi zagađenju, puzajućim strujama, korona pražnjenjima i djelovanju atmosferskih utjecaja. Ovo za rezultat može imati učinke starenja koji dovode do promjena u površinskim svojstvima polimernog kućišta. Osim značaja što ga ima svojstvo oporavka hidrofobičnosti silikonske gume i difuzija polimera niske molekularne težine na površinu izolatora, opći dizajn izolatora i posebni detalji dizajna igraju značajnu ulogu u pogledu pouzdanosti proizvoda i isključenju nastanka mehaničkih i električkih kvarova u pogonu. U radu je ukazano na neke od utjecaja različitih detalja dizajna na sliku električkih naprezanja u blizini visokonaponske elektrode kompozitnih izolatora.
U članku je obrađen način aproksimacije krive trajanja opterećenja (KTO) polinomom petog stepena. Razvijeni softver, koji je urađen u Excel-u 5 programskim jezikom Visual Basic for Application (VBA), daje mogućnost izrade sedmičnih, mjesečnih, sezonskih i godišnjih KTO, odnosno predviđanja karakteristika potrošnje u budućnosti, te određivanja vremena trajanja pojedinih opterećenja. Veličine dobijene programom mogu biti korištene za dalje proračune kod planiranja razvoja elektroenergetskog sistema (EES).
Osnovni problem koji se postavlja pred projektante ekraniziranih provodnika jeste numerički proračun elektromagnetskog polja u ovom sistemu provodnika i ekrana, i na osnovu toga, proraeun gustine struje i gubitaka. U okviru ovog rada se obrađuju metodi rješavanja elektromagnetskog polja u ovakvim sistemima, sa cijem da se kao rezultat da brz, efikasan, a u isto vrijeme, dovoljno taean raeunarski program za proraeun elektromagnetskih parametara ekraniziranih vodova.
U radu su predočene prednosti štapnih kompozitnih izolatora u odnosu na druge vrste izolatora koji se koriste u prenosu električne energije. Također su date osnovne postavke kojima su se rukovodili stručnjaci JP Elektroprivrede Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu EP BiH) kod zamjene kapastih (porculanskih i staklenih) izolatora kompozitnim izolatorima. S obzirom da je tehnologija kompozitnih izolatora u EP BiH uvedena (kroz sanacije dalekovoda i redovno održavanje) u vremenu koje nije dozvoljavalo provođenje dubljih i sveobuhvatnih analiza, bilo je prijeko potrebno probleme vezane za primjenu kompozitnih izolatora aktualizirati i podići na nivo koje oni, s obzirom na njihov značaj po pouzdanost napajanja električnom energijom, zaslužuju. Zbog toga je EP BiH u saradnji s Elektrotehničkim fakultetom u Sarajevu realizirala projekat koji je rezultirao Tehničkom specifikacijom za kompozitne izolatore koji se koriste na VN prenosnim linijama EP BiH. U ovom radu biće korišćeni neki od rezultata što ih je dao ovaj projekat.
Prelaskom na kompozitne izolatore načinjen je veliki iskorak naprijed, pošto su u pitanju štapni izolatori sa neprobojivom izolacijom, koji, osim ove, donose i niz drugih prednosti u odnosu na konvencionalne izolatore.
Alija Muharemović, Džemail Vlahovljak, Branko Đokić
ASPEKTI RJEŠAVANJA SISTEMA KATODNE ZAŠTITE BUŠOTINA NAFTE U USLOVIMA PUSTINJE
Svrha ovog referata je definisanje posebnosti elektrohemijske antikorozione zaštite čeličnih bušotina sirove nafte u uslovima pustinje, te osnovnih tehničko-tehnoloških uslova primjene katodne zaštite, koncepcije, kriterija i postupaka kod izbora optimalnih rješenja i instaliranja katodne zaštite u specifičnim uslovima pustinje Sahare. Takođe su dati osnovni elementi projektnog rješenja sistema katodne zaštite naftnih bušotina polja Sarir u pustinji Sahara u Libiji. Specifičnosti projektnih rješenja u pustinjskom ambijentu odnose se na složen karakterističan proračun anodnih ležišta (duboka anodna ležišta - Deep groundbed) sa više varijabilnih ulaznih veličina, te na adaptiranje pojedinih rješenja svakog posebnog anodnog ležišta realno tehnički izvodljivim mogućnostima instaliranja.
Sigurnost funkcionisanja anodnog ležišta, imajući u vidu sve aspekte zaštite, mora biti na tehnički najvišem nivou, što uslovljava pažljiv pristup projektovanju svakog ele-menta ove instalacije. Stoga se posebna pažnja posvetila definiranju mjernih metoda i opreme za mjerenje:
  • specifičnog optora tla na dubinama do 100 m;
  • snimanju dijagrama Eoff = f (log I) za karakteristične izvore;
  • određivanje nivoa podzemne vode;
  • hemijska analiza uzoraka podzemne vode.
U ovom radu prikazuje se osnova primjene rekurzivne konvolucije u računanju prijelaznih pojava na nadzemnim vodovima i podzemnim kabelima sa uzimanjem u obzir frekventne ovisnosti. Također, daje se matematska interpretacija ovog problema. Rad analizira pogodnost i efekte primjene rekurzivne konvolucije u analizi prijelaznih elektromagnetnih pojava na prijenosnim sistemima.

Vezani članci ...

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba