Časopis “Bosanskohercegovačka elektrotehnika”

Broj 10 Broj 11 Broj 9 Broj 8 Broj 7 Broj 6 Broj 5 Broj 4 Broj 3 Broj 2 Broj 1

BOSANSKOHERCEGOVAČKA ELEKTROTEHNIKA 2

Drugi broj, 1997/1998, objavljuje 13 članaka:

Ratnim razaranjima na području Bosne i Hercegovine u znatnoj mjeri su oštećeni interkonektivni vodovi i prekinuta je veza sa susjednim sistemima i interkonekcijom UCPTE. Kako je u toku sanacija 400 i 220 kV mreže i povezivanje elektroenergetskog sistema SR Jugoslavije, Makedonije i Grčke sa interkonekcijom UCPTE preko teritorije Bosne i Hercegovine, nametnula se problematika paralelnog rada elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine sa aspekta organizacionih i tehničkih kriterija. U referatu se naglašava neophodnost detaljnijih studijskih analiza s ciljem zadovoljenja kriterija paralelnog rada.
Mevludin Glavić, Amir Nuhanović i Mirza Kušljugić
INTEGRISANA METODOLOGIJA ZA ANALIZU STATIČKE NAPONSKE STABILNOSTI
U radu je predstavljen jedan integrisani okvir za analizu statičke naponske stabilnosti. Svrha ovog integrisanog okvira je definisanje efikasnog alata za analizu navedenog problema koji: eliminiše intenzivne računarske zahtjeve, obezbjeđuje informaciju koja se odnosi na stepen stabilnosti ili nestabilnosti, informaciju koja se odnosi na marginu stabilnosti izraženu u vrijednosti opterećenja sistema i informaciju o preventivnim mjerama upravljanja ako sistem dođe u stanje naponske nestabilnosti. Predložena metodologija integriše kontinualne tokove snaga, kao opširan alat za simulaciju statičkog ponašanja sistema usljed promjena opterećenja i proizvodnje, modalnu analizu koja obezbjeđuje korisne informacije koje se donose na mehanizam gubitka stabilnosti, i teoriju statičke bifurkacije koja obezbjeđuje korisne informacije koje se odnose na određivanje mjera preventivnog upravljanja. Predložena metodologija testirana je na realnom sistemu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine (konfiguracije iz 1996. godine).
Zijad Bajramović, Salih Čaršimamovič, Edina Dedovič, Ognjen Marković, Romana Mršo, Rusmir Mahmutćehajić, Rasim Gačanović, Sead Halilagić, Mehmed Hadžić i Džemail Vlahovljak
PRENAPONI NA 220 KV DALEKOVODU JABLANICA-PRIJEDOR
U radu su prezentirani nivoi prenapona na 220 kV dalekovodu Jablanica - Prijedor nastali usljed operacije uklopa, zemljospojeva i jednopolnih i tropolnih automatskih ponovnih uklopa (APU).
Namjera autora ovog referata je da se prikažu mogućnosti novih, numeričkih zaštita s obzirom na tehnologiju kojom su napravljene.
U referatu su date osnovne karakteristike numeričkih zaštita i rezultati ispitivanja njihovog djelovanja simuliranjem kvara na dalekovodu (DV) 220 kV RP Jablanica - TS Prijedor 2.
Također su prikazane mogućnosti analize kvara računarskim programom DIGRA.
U Energoinvestu je još tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu startao projekat ”Obnova proizvodnje elektroopreme”. Strateška odluka u pogledu tehnologije zasnovana je na Energoinvestovim dostignućima i svjetskim referencama u primjeni SF6 gasa u konstrukciji metalom oklopljenih postrojenja, prekidača i mjernih transformatora. Jedan segment takve odluke je rezultirao obnovom proizvodnje visokonaponskih SF6 mjernih transformatora. U prvoj fazi ovog segmenta Energoinvest je obnovio proizvodnju visokonaponskih SF6 strujnih mjernih transformatora. Rad predočava osnovne principe na kojima se bazira konstrukcija Energoinvestovih strujnih mjernih transformatora i naznake daljeg rada na razvoju ovih aparata.
Ovaj članak prezentira osnovnu ideju nove algebre koja omogućava direktno operisanje nad elementima euklidskog prostora. lnspirisan borbom Bosne tokom rata, kada je algebra i stvorena, nazvao sam je bosanska algebra. Uz pomoć bosanske algebre razvijena je nova tehnika za potpuno automatsko generisanje 2D mreže konačnih elemenata. Potencijalne mogućnosti bosanske algebre demonstrirane su na nekoliko primjera proračuna električnog polja metodom konačnih elemenata.
Povećani interes za korištenje kompozitnih visokonaponskih izolatora, prisutan širom svijeta, rezultat je niza prednosti što ih donosi ova tehnologija. Iz činjenice da se kompozitni izolatori, danas prisutni i na svjetskom tržištu, mnogo razlikuju, kako u pogledu materijala iz kojih su izgrađeni, tako i u pogledu njihovog dizajna - usko vezanog s procesom proizvodnje - što sve skupa utječe na njihove performanse, može se zaključiti da generičko ime kompozitni izolatori ne znači mnogo. Imajući to u vidu, u ovom radu izlažu se pitanja vezana za izbor materijala i dizajna kompozitnih izolatora, te prikazuju bitni utjecaji tog izbora na performanse kompozitnih izolatora.
Junuz Vajzović, Vedad Korajlić, Josip Nađ, Đuro Stanković
SANACIJA I PUŠTANJE U POGON GENERATORA HIDROELEKTRANE SALAKOVAC
U radu su prikazani sanacija i proces puštanja u pogon generatora u hidroelektrani Salakovac koja je uslijed ratnih djelovanja bila potopljena dvije godine. Da bi se mogle bolje shvatiti mjere koje su primijenjene kod sanacije, dat je nešto detaljniji opis konstrukcije generatora, te polazne pretpostavke s kojima se prišlo planiranju i odluci o naeinu sanacije. Središnji dio rada predstavlja opis postupka sanacije, te prikaz elektrienih ispitivanja provedenih prilikom sanacije i puštanja u pogon generatora.
U radu su obrađena dva kvara na kablovskoj vezi 110 kV Pratače-TS Sarajevo 14. Posebna pažnja je posvećena problemu mehaničkih naprezanja u kablu koja nastaju zbog zagrijavanja kod protoka struje, kao mogućem uzroku kvara. Zagrijavanje koje nastaje zbog indukovane struje u metalnom plaštu je također analizirano, kao i zagrijavanje u slučaju kvara.
U članku je prikazan model za proračun gubitaka električne energije u mrežama niskog napona. Model je testiran na ukupno 28 uzoraka svih tipova niskonaponskih mreža. Izvršeno je poređenje izračunatih sa izmjerenim velieinama, te dat prikaz tačnosti primijenjenog modela i ocjena njegove prihvatljivosti u svakodnevnoj inžinjerskoj praksi.
Uzemljivači koji se polažu duž kablovskih trasa najčešće se povezuju na osnovne uzemljivače transformatorskih stanica. Ugao pod kojim se ovi uzemljivači vezuju na osnovni uzemljivač nije provjeravan. Rješavajući jedan praktični primjer razvijen je analitički algoritam kojim se takvi slučajevi mogu rješavati.
U radu je prikazan jedan mogući način modeliranja elektromagnetne kompatibilnosti neparalelnih vodičkih sistema. Model je osnovan na računalu uz korišćenje programa EMTP za proračun parametara viševodičkog prijenosnog sistema, te uz korišćenje softvera za proračun prijelaznih procesa. Model nudi mogućnosti za razložnu analizu utjecaja poremećaja u elektroenergetskom sistemu na ”sekundarne” krugove (npr. telekomunikacije). To osigurava izbor i definiranje djelotvorne zaštite.
Nijaz Hadžimejlić, Asif Šabanović, Karel Jezernik
SISTEM UPRAVLJANJA GLAVNOG POGONA ELEKTRIČNOG AUTOMOBILA
U radu je opisan sistem upravljanja glavnog pogona električnog automobila. Analizirani su struktura električnog automobila, tipičan ciklus vožnje i na osnovu toga predloženi elementi vožnje relevantni za projektovanje glavnog pogona. Saglasno ovim zahtjevima, projektovan je i sistem upravljanja pogonske električne mašine u električnom automobilu. Opisano je rješenje upravljanja elektromagnetnog momenta asinhrone mašine primjenom kaskadne regulacije sa unutrašnjom strujnom konturom. Pri tome je regulacija statorskih struja riješena primjenom kontinualnih kliznih režima.

Vezani članci ...

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba