Časopis “Bosanskohercegovačka elektrotehnika”

Broj 10 Broj 11 Broj 9 Broj 8 Broj 7 Broj 6 Broj 5 Broj 4 Broj 3 Broj 2 Broj 1

BOSANSKOHERCEGOVAČKA ELEKTROTEHNIKA 1

Prvi broj, godište 1996/1997, objavljuje 12 članaka:

Rusmir Mahmutćehajić i Sead Sirbubalo
NAUKA I ENERGETIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

U ovom članku iznijeta su neka od pitanja o uzajamnosti nauke i energetike u Bosni i Hercegovini. Zasnivanje energetske strategije Bosne i Hercegovine jest jedan od bitnih preduvjeta snaženja i sređivanja bosanskohercegovačkog društva. Učinci rata nameću nove pristupe u organiziranju nauke i energetike. ”Raspršeni” kadrovski i materijalni potencijali ne mogu odgovoriti niti na sadašnje potrebe niti na zahtjeve budućnosti. Potrebno je temeljito reorganiziranje obrazovnih, naučnih i energetskih djelatnosti na osnovi predviđanja bosanskohercegovačke budućnosti.
Komunikacioni sistemi i pojedine komunikacione mreže koje osiguravaju neophodne komunikacione servise (usluge) u elektroenergetskom sistemu moraju imati visoku pouzdanost i raspoloživost. Različiti elementi mogu da utiču na otkaz pojedinih dijelova komunikacionog sistema (otkazi komunikacione opreme, otkazi sistema napajanja, softverske greške, greške personala i td.), ali jedan od najznačajnijih jeste otkaz prijenosnih sistema, odnosno komunikacionih kanala koji se na njima realizuju. U radu je pažnja usmjerena na njihovu pouzdanost i raspoloživost, s tim da su uglavnom obrađeni opći elmenti pouzdanosti i raspoloživosti komunikacione opreme.
U referatu se analizira problematika upravljanja havarijskim režimima u električki slabim elektroenergetskim sistemima. Na osnovu analize strategija protivhavarijskog upravljanja, koje su realizovane u elektroenergetskim sistemima sa tipičnim strukturama električki slabih sistema (longitudinalni i ostrvski sistemi), postavlja se problem strategije protivhavarijskog upravljanja elektroenergetskog sistema EP Bosne i Hercegovine u poslijeratnom periodu.
U radu je opisana problematika naponsko-reaktivnih prilika uvjetovana eksploatacijom kombinovane vazdušnokablovske dionice 110 kV relativno velike dužine. Analizirana dionica proizvodi u praznom hodu značajnu reaktivnu snagu koja može prouzrokovati povećanje napona iznad dozvoljenih vrijednosti. Opisan je postupak prvog stavljanja pod napon ovog kabla kod radijalnog napajanja, kao i redoslijed manipulacija prekidačima kod uključenja kabla u visokonaponski prsten.

Zijad Bajramović, Ognjen Marković, Salih Čaršimamović i Rusmir Mahmutćehajić
ANALIZA POGONSKIH PRILIKA U KARAKTERISTIČNOM DIJELU ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA

Ratni uvjeti u Republici Bosni i Hercegovini nametnuli su izvanredne uvjete u djelovanju elektroenergetskog sistema. U skladu s tim, ovaj rad razmatra pogonske uvjete u karakterističnom dijelu elektroenergetskog sistema. Istraživanja su provedena korištenjem EMT programa [1], kako bi bili određeni kritični uvjeti i donijeti zaključci o puzdanosti opreme i elemenata sistema.

Alma Šupić, Bogoljub Pavlović i Naida Hadžikapetanović
ANALIZA KVAROVA NA 10 KV KABLOVSKOJ MREŽI PRI EKSTREMNO VISOKIM STRUJAMA ZEMLJOSPOJA

Posljednjih godina 10 kV mreža grada Sarajeva radila je uz visoke struje zemljospoja. Za pojedine napojne trafostanice 110/10 kV dostizala je vrijednost od 100 A.
U toku rata, usljed velikih razaranja postrojenja 110 kV, dugo vremena kompletan konzum grada napajao se iz jednog ili dva izvora električne energije. Iz tog razloga u tom periodu su registrovane ekstremno visoke struje zemljospoja (do 390 A), koje su prouzrokovale veliki broj kvarova na 10 kV postrojenjima. U radu su razmatrani kvarovi na 10 kV kablovima u zavisnosti od struja zemljospoja. Razmatran je period od 1.7.1992. do 30.6.1993. godine.
Radi sagledavanja kompletne problematike potrebno je analizirati kvarove na svim 10 kV postrojenjima (kablovima, dalekovodima i trafostanicama).
U članku je prikazan model za brže i tačnije utvrđivanje gubitaka električne energije u distributivnim mrežama.
Korištenjem podataka sa mjernih mjesta, koja se redovno i povremeno očitavaju, uz poznavanje topologije mreže, moguće je dosta tačno odrediti gubitke u pojedinim segmentima mreža i poduzeti efikasnije mjere za njihovo smanjivanje.
U radu se razmatra iznošenje potencijala iz visoko-naponskih postrojenja preko telekomunikacionih vodova koji su u njih uvedeni. Detaljno se analizira mogućnost korištenja telekomunikacionih kablova sa metalnim plaštom za uvode i doprinos redukcionog faktora plašta smanjenju iznesenog potencijala.
U radu se vrši istovremeni proračun 2D toka SF6 gasa (proračun gustoće gasa) i dielektričnih naprezanja u međukontaktnom razmaku sklopnog elementa prekidača pri referentnim uvjetima gasa. Promatra se određeni broj međupoložaja pokretnih i nepokretnih kontakata u toku ispitivanja kapacitivne struje. Na osnovu proračunatih vrijednosti promjene gustine gasa i referentnih dielektričnih naprezanja, vrši se numeričko prognoziranje stvarne dielektrične čvrstoće međukontaktnog razmaka pri stvarnim vrijednostima gustine SF6 gasa.

Fadil Nadarević i Sulejman Mešalić,
SANACIJA BLOKOVSKOG TRANSFORMATORA 40 MVA U TE "TUZLA"

Kao posljedica jednog od nekoliko granatiranja TE ”Tuzla”, između ostalog oštećen je i blokovski transformator T1 snage 40 MVA. Ulje iz transformatora je iscurilo, a od kiše koa je intenzivno padala cijelu noć u unutrašnjost kotla prodrle su vlaga i voda. Nakon sanacije kazana transformatora, na osnovu obavljenih mjerenja zaključeno je da se izolacija transformatora mora sušiti. Transformator je vakumiran, a zatim je nasuto ulje pod vakumom i izvršene su pripreme za sušenje. Kao najprikladniji način za sušenje izolacije namotaja odabrano je sušenje izolacije razvijenom količinom topline u transformatoru u režimu kratkog spoja bloka. Ovaj rad je posvećen toj problematici.
Rad razmatra analizu pulsacija momenta prekidačko–reluktantnog motora. U proceduri računanja korišten je matematski model koji uzima u obzir nelinearne podatke dobivene numeričkim proračunom magnetnog polja. Korištene su četiri magnetske strukture sa različitim kombinacijama broja polova: 8/6 (bazna struktura), 16/12 (struktura ”duplih polova”), 16/14 i 16/18 (strukture nazubljenih polova). Pokazano je da nazubljene strukture statorskih polova reduciraju ripl momenta, posebno struktura 16/18. Izvršena je komparacija rezultata proračuna i mjerenja.
U radu je predstavljena nova metoda za digitalno simuliranje rasprostiranja elektromagnetnog vala na viševodičkom sistemu. Metoda je osnovana na počelu superpozicije i primjeni Hartleyeve transformacije. ”Ključ” metode je izračunavanje jediničnog impulsnog odziva u frekventnoj domeni. Na taj način sve frekventne ovisnosti parametara sistema uzete su u obzir. Odziv se transformira u vremensku domenu gdje se i vrši proračunavanje prijelazne pojave. U vremenskoj domeni prijelazna pojava računa se pomoću počela superpozicije. Transformacija iz frekventne u vremensku domenu ostvarena je Hartleyevom transformacijom. Dobiveni rezultati predloženom metodom su uspoređeni sa onima dobivenim na do sada razvijenim modelima i s rezultatima mjerenja.

Vezani članci ...

Kontakt informacije
Mula Mustafe Bašeskije 7/4
71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 227 036
Faks: +387 33 227 037
predsjednik: cigre@bhkcigre.ba
sekretarijat: office@bhkcigre.ba